Skip to main content
A- A A+    
Powered by Google TranslateTranslate
BU search

“எண்ணிய முடிதல் வேண்டும்,

நல்லவே எண்ணல் வேண்டும்;

திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும்,

தெளிந்தநல் லறிவு வேண்டும்;”

        - மகாகவி சி. சுப்பிரமணிய பாரதி

“Let my thoughts bloom into action;

Let me think only noble thoughts;

Let me have valiant heart;

Let me have a clear wisdom;"

         - Mahakavi C. Subramania Bharathiar

PROFILE

Dr. Parimelazhagan Thangaraj
Professor & Head
Research Area
 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

0422 2428305

+91 8903001973

ACADEMIC IDENTITY Scopus   ORCID   Google Scholar   Publons   Vidwan / IRINS

  

Research Area

 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

Featured Publications

 • Total Nutritional Capacity and Inflammation Inhibition Effect of Acalypha alnifolia Klein ex Wild—an....
 • Antidiabetic Activity of Syzygium calophyllifolium In Streptozotocin-Nicotinamide Induced Type-2 Diabetic Rats
 • Evaluation of Aristolochia Indica L. And Piper Nigrum L. Methanol Extract Against Centipede....

Courses Teaching

 • Plant Biochemistry
   
 • Plant Physiology
   
 • Intellectual Property Rights
   
 • Research methodology
   
 • Herbal technology

EDUCATION & CAREER

Dr. Parimelazhagan Thangaraj
Professor & Head
Research Area
 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

0422 2428305

+91 8903001973

ACADEMIC IDENTITY Scopus   ORCID   Google Scholar   Publons   Vidwan / IRINS

  

Education

Ph.D.
Subject : Botany
Institution : Bharathiar University, Coimbatore
Affiliated University : Bharathiar University
Year of Award : 2000

M.Sc.,
Subject: Plant Science
Institution : Bharathiar University, Coimbatore
Affiliated University : Bharathiar University
Year of Award : 1995

B.Sc., 
Subject: Botany
Institution:  St. Joseph’s College (Autonomous)
Affiliated University: Bharathidasan University
Year of Award: 1993

Career

At Bharathiar University (Reverse Order)
Professor :  2014 to Till Date
Associate Professor : 2011 to 2014
Reader: 2008 to 2011

Past Experience
Scientist- C : 2007 to 2008 at Defence Research and Development Organization (DRDO), Ministry of Defence, Govt. of India.
Scientist- B : 2004 to 2007 at Defence Research and Development Organization (DRDO), Ministry of Defence, Govt. of India. 
Scientist : 2000 to 2004 at Rubber Research Institute of India, Ministry of Commerce, Govt. of India, Tura, Meghalaya. 

RESEARCH AREAS

Dr. Parimelazhagan Thangaraj
Professor & Head
Research Area
 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

0422 2428305

+91 8903001973

ACADEMIC IDENTITY Scopus   ORCID   Google Scholar   Publons   Vidwan / IRINS

  

Research Area
Research focus:

Our focus is to stimulate advanced and promising research in phytomedicine and its clinical applications. To lead innovative research in the modernization of traditional medicine that brings out effective and safe bioproducts from plants.

• Research endeavors include analysis of potential antioxidants in plants, nutritional content and bioavailability, separation and purification of bioactive compounds, activity assessment against normal and cancerous cell lines, preclinical studies using animal models. 

• Our research is exclusively done with the goal to develop life-saving herbal medicine produced industrially and made available commercially. Our research fosters unveil novel insights in advanced perspectives with a strong appreciation for team work to effectively tackle our scientific dilemmas. 

• The research and outcomes are the true reflection of leadership and hard work motivating students and young researchers to build breakthrough research ideas in collaboration with other fields of Science

Thrust areas:

• Documentation of traditional medicinal system from plant sources and its availability.

• Scientific validation of medicinal plants against various diseases and their evaluation in research models.

• Pharmacological and neutraceutical application of plants and their bioactive compounds.

• Research outcomes leading to commercialization of plant based product after critical analysis of their safety and efficacy.

PUBLICATIONS

Dr. Parimelazhagan Thangaraj
Professor & Head
Research Area
 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

0422 2428305

+91 8903001973

ACADEMIC IDENTITY Scopus   ORCID   Google Scholar   Publons   Vidwan / IRINS

  

Reverse Chronological Order

2021

101. Integrated genomic and functional characterization of the anti-diabetic potential of Arthrobacter sp. SW1,
S Shaligram, P Nitin., Shreyas V. Kumbhare, Manobjyoti Bordoloi, Kashyap J. Tamuli, Shyamalendu Nath, T. Parimelazhagan, Vikas S. Patil, Atya Kapley, Shrikant P. Pawar, Dhiraj P. Dhotre, M. G. Muddeshwar, Hemant J. Purohit & Yogesh S. Shouche
Current Microbiology, (Accepted).

100. Exploring combined herbal extract-loaded phytoniosomes for antimalarial and antibacterial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus
E. Tamilselvi, A Karuppaiah, G Shyamala, S Shobana, T Parimelazhagan, S Hariharan, V Sankar
3 Biotech, 11 :117

99. Canthin-6-one ameliorates TNBS-induced colitis in rats by modulating inflammation and oxidative stress. An in vivo and in silico approach,
K. Arunachalam, A.S. Damazo, A. Macho, M.S. Matchado, E. Pavan, F. de Freitas Figueiredo & D.T. de Oliveira Martins, 
Biochemical Pharmacology, 114490. 

2020

98. Volatile profiling and UHPLC-QqQ-MS/MS polyphenol analysis of Passiflora leschenaultii DC. fruits and its anti-radical and anti-diabetic properties,
Saravanan Shanmugam, Rafael Donizete Dutra Sandes, Murugan Rajan, Maria Terezinha Santos Leite Neta, Bruno dos Santos Lima, Maria Joseli Melo de Jesus, Marina Denadai, Narendra Narain, Parimelazhagan Thangaraj, Mairim Russo Serafini, Lucindo José Quintans-Júnior, Adriano Antunes de Souza Araújo,
Food Research International,133, 109202.

97. Profiles of nutritional, bioactive compounds and cytotoxic activity of Dwarf date palm (Phoenix loureiroi) fruit
M. Rajan, S. Shanmugam, T. J. F. L.Guedes, P. Thangaraj, P.F. Barbosa, & N. Narain
Journal of Food Measurement and Characterization, 1-15

96. Combined Effect of Vaccinium nilgiriensis Bark Extract and 680 nm Laser Irradiation in Inducing Breast Cancer Cell Death
B.P. George, R. Chandran, S. Thamburaj, & T. Parimelazhagan
Anti-cancer agents in medicinal chemistry

95. Antibacterial activity of elaeocarpus spp: an in vitro evaluation
P. Ponmurugan, T. Parimelazhagan, A. Rajendran, P. Gurusaravanan, T. Sekar, M. Suganya & M. Gnanamangai
International Journal of Pharmaceutical and Biological Science Archive, 8(1)

94. Effect of different cooking methods of Hibiscus surratensis L. Leaf vegetable on nutritional, anti-nutritional composition, and antioxidant activities
P. Moorthy, M. Rajan, S. Sathyanarayanan, K. Muniyandi, D. Sivaraj, S.P. Sasidharan & P. Thangaraj
Journal of Culinary Science & Technology, 18(1), 13-28

93. Role of photoactive phytocompounds in photodynamic therapy of cancer.
K. Muniyandi, B. George, T. Parimelazhagan & H. Abrahamse
Molecules, 25(18), 4102

2019-2004
92. HPLC–DAD–MS identification of polyphenols from Passiflora eschenaultia and determination of their antioxidant, analgesic, anti-inflammatory and antipyretic properties
S. Shanmugam, I. Murugaiyan, B. dos Santos Lima, M.R. Serafini, A.A. de Souza Araújo, N. Narain & P. Thangaraj
Arabian Journal of Chemistry, 12(6), 760-771

91. Protective effects of flavonoid composition rich P. Subpeltata Ortega. On indomethacin induced experimental ulcerative colitis in rat models of inflammatory bowel diseases
S. Shanmugam, P. Thangaraj, B. dos Santos Lima, G.G. Trindade, N. Narain, A.M.D.O. e Silva, & A.A. de Souza Araújo
Journal of Ethnopharmacology, 112350

90. Comparative Study of Biological (Phoenix loureiroi Fruit) and Chemical Synthesis of Chitosan-Encapsulated Zinc Oxide Nanoparticles and their Biological Properties
M. Rajan, A.J. Anthuvan, K. Muniyandi, N.K. Kalagatur, S. Shanmugam, S. Sathyanarayanan & N. Narain
Arabian Journal for Science and Engineering, 1-14

89. Antioxidant, anti-inflammatory activities and HPLC quantification of flavonoids in Pteris Sw. A critically endangered medicinal fern from India
X Baskaran, G vigila A Varuvel, T Parimelazhagan, M Doulathabad, and K Rajan
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 101304

88. Antioxidant and antimicrobial investigations of Elaeocarpus tectorius (Lour.) Poir. Fruits against urinary tract infection pathogens
A.L. Manoharan, S. Thamburaj, K. Muniyandi, G. Jagadeesan, S. Sathyanarayanan, G. Nataraj, & P. Thangaraj
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 20, 101260

87. Effects of in vitro simulated gastrointestinal digestion on the antioxidant, α-glucosidase and α-amylase inhibitory activities of water-soluble polysaccharides from Opilia amentacea roxb fruit
M. Kasipandi, A. Manikandan, P.S. Sreeja, T. Suman, S. Saikumar, S. Dhivya, & T. Parimelazhagan
LWT- Food Science and Technology, 111, 774-781

86. Antioxidant Effects and Suppression of Nitric Oxide Production in LPS-stimulated Macrophages by Fractions of Vaccinium leschenaultia Wight
P. Thangaraj, J.M. Pezzuto, T.P. Kondratyuk, & M. Rajan
Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 1-14

85. Anti-hyperalgesic and anti-inflammatory effects of citral with β-cyclodextrin and hydroxypropyl-β-cyclodextrin inclusion complexes in animal models
A. Caio Campos, S. Bruno Lima, G.G. Gabriela Trindade, P.B.S.S. Eloísa Souza, S.A. Débora Mota, Luana Heimfarth, S.S. Jullyana Quintans, J. Lucindo Quintans-Júnior, M. Eliana Sussuchi, H.V. Victor Sarmento, M.S. Flávio Carvalho, N. Ricardo Marreto, M.R. Roseane Costa , S. Rogéria Nunesa, A.S. Adriano Araújoa, S Shanmugama , T Parimelazhagan
Life Sciences 229, 139-148;

84. Phenolics, tannins, flavonoids and anthocyanins contents influenced antioxidant and anticancer activities of Rubus fruits from Western Ghats, India,
K. Muniyandi, E. George, S. Sathyanarayanan, B.P. George, H. Abrahamse, S. Thamburaj, & P. Thanagraj,
Food Science and Human Wellness 8(1): 66-74

83. Effect of in vitro simulated digestion on sugar content and biological activities of Zehneria maysorensis (Wight & Arn.) Arn. Leaf polysaccharides,
M. Kasipandi, A.S. Vrindarani, P.S. Sreeja, S. Thamburaj, S. Saikumar, S. Dhivya, & T. Parimelazhagan,
Journal of Food Measurement and Characterization;

82. Optimization of phenolic compounds extracting conditions from Ficus racemosa L. Fruit using response surface method,
J Gayathri, K Muniyandi, AS Manoharan, S Thamburaj, S Sathyanarayanan, and T Parimelazhagan,
Journal of Food Measurement and Characterization, 13(1): 312-320 (2019).

81. Sphenodesme var. Paniculata (CB Clarke) Munir.: chemical characterization, anti-nociceptive and anti-inflammatory activities of methanol extract of leaves,
P.S. Sreeja, K. Arunachalam, D.T. de Oliveira Martins, J.C. da Silva Lima, S.O. Balogun, E. Pavan, S. Saikumar, S. Dhivya, M. Kasipandi, and T. Parimelazhagan,
Journal of Ethnopharmacology. 221: 71-80 (2018).

80. Diphyllin: An effective anticandidal agent isolated from Cleistanthus collinus leaf extract,
T Suman, R Elangomathavan, M Kasipandi, K Chakkaravarthi, D Tamilvendan, T Parimelazhagan,
Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences 5, 130-137 (2018).

79. Cytotoxic, analgesic and anti-inflammatory properties of Syzygium calophyllifolium bark,
C, Rahul, H Abrahamse, and T Parimelazhagan,
Biomedicine & Pharmacotherapy 103, 1079-1085 (2018).

78. UHPLC-QqQ-MS/MS identification, quantification of polyphenols from Passiflora subpeltata fruit pulp and determination of nutritional, antioxidant, α-amylase and α-glucosidase key enzymes inhibition properties,
S Saravanan, Isla, M Denadai, B Santos Lima, A Araújo, N Narain, M Neta, M Serafini,J Lucindo, and T Parimelazhagan,
Food Research International 108, 611-620 (2018).

77. Evaluation of Aristolochia indica L. and Piper nigrum L. methanol extract against centipede Scolopendra moristans L. using Wistar albino rats and screening of bioactive compounds by High pressure liquid chromatography: A polyherbal formulation,
S Dhivya, S Saravanan, R Murugan, PS Sreeja, S Saikumar, M Kasipandi, T Parimelazhagan, A Araujo,
Biomedicine and pharmacotherapy. 97, 1603-1612 (2018).

76. Gastroprotective effect and mode of action of methanol extract of Sphenodesme involucrata var. paniculata (C.B. Clarke) Munir (Lamiaceae) leaves on experimental gastric ulcer models
PS Sreeja, Karuppusamy Arunachalam, S Saikumar, M Kasipandi, S Dhivya, R Murugan, T Parimelazhagan,
Biomedicine and Pharmacotherapy, 97, 1109-1118 (2018).

75. Phytochemical composition, antioxidant and anti-bacterial activity of Syzygium calophyllifolium Walp. Fruit
S Saikumar, C Rahul, T Sajeesh, H Abrahamse, T Parimelazhagan,
Journal of food science and technology, 55(1), 341-350 (2018).

74. Therapeutic effects of Syzygium mundagam bark methanol extract on type-2 diabetic complications in rats
R. Chandran, B.P. George, H. Abrahamse, T. Parimelazhagan,
Biomedicine and Pharmacotherapy, 95, 167-174. (2017)

73. Syzygium mundagam bark methanol extract restores skin to normal in diabetic wounded rats
R. Chandran, H. Abrahamse, T. Parimelazhagan, G. Durai,
Biomedicine and Pharmacotherapy, 94, 781-786 (2017)

72. Study of intestinal anti-inflammatory activity of Phoenix loureiroi Kunth (Arecaceae) fruit,
Rajan Murugan, Shanmugam Saravanan, Thangaraj Parimelazhagan
Biomedicine & Pharmacotherapy, 93: 156-164 (2017)

71. Chemical profiling of Pterolobium hexapetalum leaves by HPLC analysis and its productive wound healing activities in rats,
Saikumar Sathyanarayanan, Kasipandi Muniyandi, Elizabeth George, Dhivya Sivaraj, Sreeja Puthanpura Sasidharan, Parimelazhagan Thangaraj,
Biomedicine & Pharmacotherapy, 95: 287-297 (2017)

70. Antioxidant potential, anti-inflammatory activity and gastroprotective mechanisms of Mallotus roxburghianus (Muell.) against ethanol-induced gastric ulcers in Wistar albino rats,
Kumari Sagun, Vikas Kumar Roy, Ramaswamy Sathish Kumar, Kalibulla Syed Ibrahim, Thangaraj Parimelazhagan, Nachimuthu Senthil Kumar, Guruswami Gurusubramanian,
Journal of Functional Foods, 36, 448–458 (2017)

69. Antihyperglycemic activity of the bark methanolic extract of Syzygium mundagam in diabetic rats,
R. Chandran, T. Parimelazhagan, P. Blassan George,
Alexandria Journal of Medicine, 53(4), 317-324 (2017)

68. Antioxidant and anticancer activities of Plectranthus stocksii Hook. F. leaf and stem extracts,
M. Kasipandi, G. Elizabeth, M. Venkataramana, K. Naveen Kumar, J.A. Allen, T. Parimelazhagan, K. Kadirvelu , and N Gopalan,
Agriculture and Natural Resources 5(12), 63-73 (2017)

67. Study of intestinal anti-inflammatory activity of Phoenix loureiroi Kunth (Arecaceae) fruit,
R. Murugan, S. Saravanan, T. Parimelazhagan,
Biomedicine & Pharmacotherapy, 93, 156-164 (2017).

66. Enhancement of orofacial antinociceptive effect of carvacrol, a monoterpene present in oregano and thyme oils, by β-cyclodextrin inclusion complex in mice,
C. S. Juliane, R. G. S. A. Jackson, S. S. Q. Jullyana, G. G. Rajiv, S. Saravanan, R. S. Mairim, Maria R. C. Oliveira, A. F. S. Bruno, O. B. P. B. M. Anita, F. C. Fyama, R. A. M. Irwin, D. M. C. Henrique, C. M. O. Rita, T. Parimelazhagan, A. S. A. Adriano, and J. Q. Lucindo,
Biomedicine and Pharmacotherapy, 84, 454–461 (2016).

65. Polyphenols rich Passiflora leaves modulating farnesoid x receptor and pregnane x receptor against paracetamol-induced hepatotoxicity in rats,
S. Saravanan, S. Dhivya, S. Bruno, P. M. Paula, M. B. G. C. Yasmim, A.S. A Adriano, N. Narendra, and T. Parimelazhagan,
Biomedicine and Pharmacotherapy, 88, 1114-1121 (2017)

64. Effects of luteolin and quercetin 3-β-D-glucoside identified from Passiflora subpeltata leaves against acetaminophen induced hepatotoxicity in rats,
S. Saravanan, T. Parimelazhagan, S. L. Bruno dos, R. Chandran, A. S. A. Adriano, N. Narendra, R. S. Mairim, and J. Q. Lucindo,
Biomedicine and Pharmacotherapy, 83, 1278-1285 (2016)

63. Effect of in vitro simulated gastrointestinal digestion of Phoenix loureirii on polyphenolics, antioxidant and acetylcholinesterase inhibitory activities,
R. Murugan, R. Chandran, and T. Parimelazhagan,
LWT-Food Science and Technology, 74, 363-370 (2016).

62. Biosynthesis, characterization, and evaluation of bioactivities of leaf extract-mediated biocompatible silver nanoparticles from an early tracheophyte, Pteris tripartita Sw.,
X. Baskaran, A. V. G. Vigila, T. Parimelazhagan, D. Muralidhara Rao, and S. Zhang,
International Journal of Nanomedicine, 11, 5789 (2016).

61. Caspase dependent apoptotic activity of Rubus fairholmianus Gard. On MCF-7 human breast cancer cell lines,
B. P. George, A. Heidi, and T. Parimelazhagan,
Journal of Applied Biomedicine . 14 (3). 211-219 (2016).

60. Antidiabetic activity of Syzygium calophyllifolium in Streptozotocin-Nicotinamide induced Type-2 diabetic rats,
R. Chandran, T. Parimelazhagan, S. Saravanan, and T. Sajeesh,
Biomedicine and Pharmacotherapy, 82, 547-554 (2016).

59.HPLC – DAD – MS identification of polyphenols from Passifolora and determination of their antioxidants, analgesic, anti-inflammtory and antipyretic properties,
S. Saravanan, M. Iniyavan, S. L. Bruno dos, R. S. Mairim, A. S. A. Adriano, N. Narain, J. Q. Lucindo, and T. Parimelazhagan,
Arabian Journal of Chemistry, 12(6), 760-771 (2019).

58. α-Terpineol, a monoterpene alcohol, complexed with β-cyclodextrin exerts antihyperalgesic effect in animal model for fibromyalgia aided with docking study,
G. B. O. Makson, G. B. Renan, L. S. Priscila, G. A. Heitor, S. S. Q. Jullyana, P. M. Paula, R. S. Mairim, M. B. G. C. Yasmim, C. S. Juliane, R. G. S. A. Jackson, S. Luciana, T. S. Marcus, S. Saravanan T. Parimelazhagan A. S. A. Adriano, and J. Q. Lucindo,
Chemico-biological interactions, 254, 54-62 (2016).

57.Maesa indica: a nutritional wild berry rich in polyphenols with special attention to radical scavenging and inhibition of key enzymes, α-amylase and α-glucosidase,
S. Saravanan, J. P. Baby, R. Chandran, T. Sajeesh, and T. Parimelazhagan,
Journal of Food Science and Technology, 53(7), 2957-2965 (2016).

56.In vitro anti-oxidant and cytotoxic analysis of Pogostemon mollis Benth,
G. Elizabeth, M. Kasipandi, M. Venkataramana, K. N. Kumar, J. A. Allen, T. Parimelazhagan, and N. Gopalan,
Bangladesh Journal of Pharmacology, 11, 148-158 (2016).

55.Nutritional composition, in vitro antioxidants and anti-diabetic potential of Breynia retusa (Dennst.) Alston,
R. Murugan, J. Prabu, R. Chandran, T. Sajeesh, M. Iniyavan, and T. Parimelazhagan,
Food Science and Human Wellness, 1, 30-38 (2016).

54.Anti-oxidant, and anti-hyperglycemic properties of Syzygium calophyllifolium,
R. Chandran, S. Saikumar, R. Murugan, M. Kasipandi, and T. Parimelazhagan,
Bangladesh Journal Pharmacology, 10, 672-680 (2015).

53. Phytosynthesis of silver nanoparticles using the leaves extract of Ficus talboti king and evaluation of antioxidant and antibacterial activities,
K. Arunachalam, B. Shanmuganathan, P. S. Sreeja, and T. Parimelazhagan,
Environmental Science and Pollution Research, 22 (2), 18066-75 (2015).

52. Antitumor and wound healing properties of Rubus ellipticus Smith,
B. P. George, T. Parimelazhagan, Y. T. Kumar, and T. Sajeesh,
Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 8 (3), 134–141 (2015).

51. Evaluation of antioxidant, anti-inflammatory, and antiulcer properties of Vaccinium Wight: a therapeutic supplement,
N. Poornima, P. Revathi, and T. Parimelazhagan,
Journal of Food and Drug Analysis, 3, 376-386 (2015).;

50. Anti-diabetic analysis and insulin expression study of a wild leafy vegetable Acalypha alnifolia Klein ex wild. on streptozotocin-induced diabetic rats,
P. Revathi, and T. Parimelazhagan,
Bangladesh Journal Pharmacology, 10, 461-466 (2015).

49. A comparative study on in vitro and in vivo antioxidant properties of Rubus ellipticus and Rubus niveus,
B. P. George, T. Parimelazhagan, R. Chandran, and S. Saravanan,
Pharmacologia, 247-255 (2014).

48. Anti-inflammatory, wound healing and in-vivo antioxidant properties of the leaves of Ficus amplissima Smith,
K. Arunachalam, and T. Parimelazhagan,
Journal of ethnopharmacology, 145(1), 139-145 (2013).

47. Evaluation of phenolic content, antioxidant activity, and nutritional composition of Cordia evolutior (Clarke) Gamble,
K. Arunachalam, and T. Parimelazhagan,
International Journal of Food Properties. 17(1), 266-238 (2014).

46. Evaluation of antioxidant and antimicrobial activities of Tarenna asiatica (l.) O. Ktze. Ex K. Schum.,
S. Karthikkumaran, T. Sajeesh, T. Parimelazhagan, V. Vinodhkumar, D. Kamalanathan, and T. Natarajan,
Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 7, 102-110 (2014).

45.Chemical composition and antioxidant activity of Cucumis dipsaceus Ehrenb. Ex Spach fruit,
V. Nivedhini, R. Chandran, and T. Parimelazhagan,
International Food Research Journal, 21(4), 1465-1472 (2014).

44. Antioxidant, analgesic, anti-inflammatory and antipyretic effects of polyphenols from Passiflora subpeltata leaves–a promising species of Passiflora,
S. Saravanan, K. Arunachalam, and T. Parimelazhagan,
Industrial Crops and Products, 54, 272-280 (2014).

43. Total Phenolic Content, Anti-Radical property and HPLC profiles of Caralluma diffusa (Wight) NE Br.,
R. Chandran, T. Sajeesh, and T. Parimelazhagan,
Journal of Biologically Active Products from Nature, 4(3),188-195 (2014)

42. Antidiabetic and enzymatic antioxidant properties from methanol extract of Ficus talboti bark on diabetic rats induced by streptozotocin,
K. Arunachalam, and T. Parimelazhagan,
Asian Pacific Journal of Reproduction, 3(2), 97-105 (2014).

41. In vitro antioxidant, antimicrobial and anti-diabetic properties of polyphenols of Passiflora ligularis Juss. fruit pulp,
S. Saravanan, and T. Parimelazhagan,
Food Science and Human Wellness, 3(2), 56-64 (2014).

40. Bioassay directed isolation and biological evaluation of compounds isolated from Rubus fairholmianus Gard.,
B. P. George, T. Parimelazhagan, C. Sulaiman, S. Piramanayagam, and S. K. Ramaswamy,
Biomed Research International, (2014).

39. Hepatoprotective effect of Rhodiola rhizome against paracetamol-induced liver toxicity in rats,
R. Senthilkumar, C. R. Chandran, and T. Parimelazhagan,
Saudi Journal of Biological Sciences, 21(9), 409-416 (2014).

38. Phytochemical constituents and antiarthritic activity of Ehretia laevis Roxb.,
V. Sivasankari, and T. Parimelazhagan,
Journal of Food Biochemistry, 38(4), 433-443 (2014).

37. Total nutritional capacity and inflammation inhibition effect of Acalypha alnifolia Klein ex wild—an unexplored wild leafy vegetable,
P. Revathi, and T. Parimelazhagan,
Journal of Food and Drug Analysis, 22(4), 439-447 (2014).

36. Evaluation of antioxidant activity, and nutritional and chemical composition of Ficus amplissima Smith fruit,
K. Arunachalam, R. Murugan, and T. Parimelazhagan,
International Journal of Food Properties, 17(2), 454-468 (2014).

35. A comparative study on in vitro and in vivo antioxidant properties of Rubus ellipticus and Rubus niveus,
B. P. George, T. Parimelazhagan, R. Chandran, and S. Saravanan,
Pharmacologia, 5: 247, 255 (2014).

34. Analgesic, anti-inflammatory, and gc-ms studies on Castanospermum australe A. Cunn. & C. Fraser ex Hook.,
T. Sajeesh, and T. Parimelazhagan,
The Scientific World Journal, (2014).

33. Anti-inflammatory and wound healing properties of Rubus fairholmianus Gard. Root—An in vivo study.
P.B.George, T. Parimelazhagan and R. Chandran,
Industrial Crops and Products, 54, 216-225 (2014).

32. Comparative evaluation of different extraction methods for antioxidant and anti-inflammatory properties from Osbeckia parvifolia Arn.–An in vitro approach
R.Murugan and T. Parimelazhagan,
Journal of King Saud University-Science, 26(4), 267-275, (2014).

31. A HPTLC method for the identification of potential therapeutic compound of kaempferol from Ficus amplissima Smith.
K. Arunachalam, M. Iniyavan and T. Parimelazhagan,
International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 22(1), 166-171, (2013).

30. Evaluation of in vitro antioxidant activity in edible fruits of Ehretia laevis Roxb.
V. Sivasankari, P. Revathi and T. Parimelazhagan
International Journal of Pharma and Bio Sciences. (3): (B) 847–857, (2013).

29. Evaluation of total phenolic content, antioxidant and analgesic potential of Rubus fairholmianus gard
B.P. George, T. Parimelazhagan and R. Chandran,
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5(3), 484-488, (2013).

28. Evaluation of phytochemical, antioxidant and antimicrobial properties of ethnomedicinal plant Psychotria nilgiriensis Deb. & Gang.
D. Sangeetha, M. Iniyavan, R. Murugan and T. Parimelazhagan,
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5(3): 417-422, (2013).

27. Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of Rubus ellipticus Smith. Leaf Methanol Extract.
B.P. George, T. Parimelazhagan and S.Saravanan,
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5(2), 220-224, (2013).

26. Quantification of Compounds, in vitro antioxidant analysis and screening of chemical compounds using GC-MS in Acalypha alnifolia Klein ex Willd. – A leafy vegetable.
P. Revathi, T. Parimelazhagan and S. Manian
International Journal of Pharma and Bio Sciences. 4: 973 – 986, (2013).

25. Total content, free radical scavenging and antimicrobial activities of Passiflora subpeltata seeds.
S.Saravanan and T. Parimelazhagan,
Journal of Applied Pharmaceutical Science, 3(4), 67 (2013).

24. Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties of Rubus niveus Thumb. Root acetone extract.
B.P.George , T. Parimelazhagan S. Saravanan and R. Chandran,
Pharmacologia. 4(3): 228-235, (2013).

23. Study of anti-nociceptive, anti-inflammatory properties and phytochemical profiles of Osbeckia parvifolia Arn.(Melastomataceae).
R. Murugan, and T. Parimelazhagan,
Industrial crops and products, 51, 360-369, (2013).

22. Antitumor and wound healing properties of Rubus niveus Thunb. Root.
B.P. George, T. Parimelazhagan, T. Sajeesh and S. Saravanan,
Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, 33(2), (2014).

21. Evaluation of nutraceutical properties of Laportea interrupta (L.) Chew
C.S. Krishna,T. Sajeesh and T. Parimelazhagan,
Food Science and Biotechnology, 23(2), 577-585, (2014).

20. Nutritional composition and antioxidant properties of Cucumis dipsaceus ehrenb. Ex spach leaf.
R. Chandran, V. Nivedhini and T. Parimelazhagan,
The Scientific World Journal, (2013).

19. Free radical scavenging property and anti proliferative activity of Rhodiola imbricata Edgew extracts in HT-29 human colon cancer cells.
R. Senthilkumar, T. Parimelazhagan O.P. Chaurasia, R.B. Srivastava
Asian Pac J Trop Med 6:11–19, (2013).

18. Ethnomedicinal plants and novel formulations used by Hooralis tribe in Sathyamangalam forests, Western Ghats of Tamil Nadu, India.
P. Revathi, T.Parimelazhagan, and S. Manian,
Journal of Medicinal Plants Research, 7(28), 2083-2097, (2013).

17. Antidiabetic activity of Ficus amplissima Smith. Bark extract in streptozotocin induced diabetic rats
K. Arunachalam and T. Parimelazhagan,
Journal of ethnopharmacology, 147(2), 302-310 (2013).

16. Anti-inflammatory, wound healing and in-vivo antioxidant properties of the leaves of Ficus amplissima Smith.
K. Arunachalam and T. Parimelazhagan,
Journal of ethnopharmacology, 145(1), 139-145, (2013).

15. Evaluation of antioxidant and pharmacological properties of Psychotria nilgiriensis Deb & gang.
M. Iniyavan, D. Sangeetha, S. Saravanan and T. Parimelazhagan,
Food Science and Biotechnology, 21(5), 1421-1431, (2012).

14. Antidiabetic activity of aqueous root extract of Merremia eschenaul (L.) Hall. F. in streptozotocin–induced–diabetic rats.
K. Arunachalam and T. Parimelazhagan
Asian Pacific journal of tropical medicine, 5(3), 175-179 (2012).

13. Antioxidant, anti-inflammatory activity, and phytochemical constituents of Ficus (Ficus amplissima Smith) Bark.
R. Murugan,K. Arunachalam and T. Parimelazhagan
Food Science and Biotechnology, 21(1), 59-67, (2012).

12. Evaluation of nutritional composition and antioxidant properties of underutilized Ficus talboti King fruit for nutraceuticals and food supplements.
K. Arunachalam and T. Parimelazhagan,
Journal of food science and technology, 51(7), 1260-1268 (2014).

11. Antioxidant and anti‐inflammatory potential of Monochoria vaginalis (Burm. F.) C. Presl.: a wild edible plant.
R. Chandran, T. Parimelazhagan, S. Saravanan, T. Sajeesh and K. Arunachalam,
Journal of Food Biochemistry, 36(4), 421-431, (2012).

10. Nutritional assessment of Monochoria vaginalis, a wild edible vegetable supplement to the human diet.
R. Chandran, and T. Parimelazhagan,
International journal of vegetable science, 18(2), 199-207, (2012).

09. Antioxidant and antipyretic studies on Pothos scandens L,
T. Sajeesh, K. Arunachalam and T. Parimelazhagan,
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 4(11), 889-899, (2011).

08. Antioxidant and antimicrobial potential of methanolic extract of Indian sacred grove Gymnostachyum febrifugum Benth. Root,
K. Arunachalam and T. Parimelazhagan,
International Journal of Pharmaceutical and Biomedical Research, 2(3), 67-71, (2011.)

07. Analgesic and anti–inflammatory activities of Passiflora  foetida L.
V. Sasikala, S. Saravanan and T. Parimelazhagan
Asian Pacific journal of tropical medicine, 4(8), 600-603, (2011).

06. Nutritional analysis and antioxidant activity of Palmyrah (Borassus flabellifer L.) seed embryo for potential use as food source.
K. Arunachalam, S.Saravanan and  T. Parimelazhagan
Food Science and Biotechnology, 20(1), 143-149, (2011).

05. Ethnobotanical observations among Hooralis tribes in Kadambur hills (Kalkadambur), Erode District, Tamil Nadu
K. Arunachalam, and T.Parimelazhagan,
Global J. Pharmacol, 5(3), 117-121, (2011).

04. Phenolic content and antioxidant potential of Sarcostigma kleiii Wight. & Arn
K. Arunachalam, T. Parimelazhagan and S. Saravanan, 
Food and agricultural Immunology, 22(2), 161-170 (2011).

03. Evaluation of velvet bean meal as an alternative protein ingredient for poultry feed
V. Vadivel, M. Pugalenthi, A. Doss  and  T. Parimelazhagan 
Animal, 5(1), 67-73 (2011).

02. Traditional knowledge on medicinal plants used by the Irula tribe of Hassanur hills, Erode district, Tamil Nadu, India.
P. Revathi and T. Parimelazhagan
Ethnobotanical Leaflets, 14: 136 -160, (2010).

01. Morphological descriptor for germplasm characterization in Seabuckthorn (Hippophae sp.)
D Mathew, T. Parimelazhagan, S Gomez  and Z Ahmed,
IPGRN, Italy No.149: 1-5, (2007).

1. Studies on minor forest products of forests of Sathyamangalam
P. Shanmughavel, M. Anbazhagan, T. Parimelazhagan and K. -Francis
Journal of Non Timber Forest Products, 1996.

2. Photochemical activities of chloroplast isolated from Bamboo
T. Parimelazhagan and K. Francis
J. Swamy Bot. Cl, 1996.

3. Effects of water stress and salinity on photochemical activity of green gram
T. Parimelazhagan and K. Francis
Bioved, 1996.

4. Investigation of pollution and its influence on the biomass of a monsoon fed fresh water pond
K. Francis, P. Shanmughavel, M. Anbazhagan and T. Parimelazhagan.
Pollution Research, 1997.

5. Antifungal Activity of Clerodendrum viscosum against Curvularia lunata in Rice Seeds
T. Parimelazhagan and K. Francis
J. Mycol. Pl. Pathol, 1999.

6. Botanical fungicide for the control of rice blast disease.
T. Parimelazhagan
Bioved, 2001.

7. Different Mulching effects on Rubber seedling growth
H.K.Deka, T. Parimelazhagan and M.J.Reju
Journal of Plantation Crops, 2004.

8. Seabuckthorn: Oil with promising medicinal value.
T. Parimelazhagan, O.P. Chaurasia and Z. Ahmed
Current Science, 2005.

9. Evaluation of Fibrolytic Activity of Two Different Anaerobic Rumen Fungal Isolates for their Utilization as Microbial Feed Additive
Delcy Mamen, V. Vadivel, M. Pugalenthi and T. Parimelazhagan
Animal Nutrition and Feed Technology, 2010.

10. Evaluation of antioxidant potential of different parts of wild edible plant Passiflora foetida L.
Sasikala V, Saravanan S and Parimelazhagan T
Journal of Applied Pharmaceutical Science, 2011.

11. Evaluation of antioxidant potential of ethanolic extracts of selected species of Selaginella.
A. Sivaraman, M. Johnson, T. Parimelazhagan and Irudayaraj
Indian Journal of Natural Products and Resources, 2013.

12. Medico potential plants used by Paliyar tribes of Sembarankulam, Dindigul District, Tamil Nadu, India.
Karthik Kumaran S, Parimelazhagan T, Rajendran A, Binu Thomas
International Journal of Pharmacology Research, 2014.


Sl. No. : 1
Details of Patent :  An improved boiling device and a process for manufacture there of
International / National : National
Year : 2017
Patent Number :  291125


Sl. No. : 2
Details of Patent : Dietary supplement and method of manufacturing the dietary Supplement from seed embryo of Palmyrah (Borassus flabellifer)
International / National : National
Date of Filing : 20/04/2010
Patent Number : 326090
Date of Grant : 27/11/2019


Sl. No. : 3
Details of Patent : Isolation of compounds with Anti-diabetic potentials from Syzygium mundagam
International / National : National
Date of Filing : 09/09/2015
Patent Number : 370349
Date of Grant : 25/06/2021


Sl. No. : 4
Details of Patent : A method to isolate Isokaempferide from Acalypha alnifolia
International / National : National
Date of Filing : 09/09/2015
Patent Number : 349229
Date of Grant : 14/10/2020

Conference Info

Books


01. Seabuckthorn hippophae sp.: the golden bush. (Ed),
S. K. Dwivedi, T.Parimelazhagan, 
Satish Serial Publishing House, New Delhi, 2009, ISBN 8189304607,
https://www.satishserial.com/book/8189304607/seabuckthorn-hippophae-spp-the-golden-bush.

02. Herbal perspectives: present and future
T.Parimelazhagan, S.Manian and M.Pugalenthi
Satish Serial Publishing House, New Delhi, 2011, ISBN 8189304917
https://www.satishserial.com/book/8189304917/herbal-perspectives-present-and-future 

03. Herbal drug research: recent trends and progress: a research close to nature. (Ed.)  
T.Parimelazhagan
LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2012, ISBN 978-3846558010.
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8465-5801-0/herbal-drug-research:-recent-trends-progress?search=978-3846558010

04.  Traditional herbal medicine, (Ed.)   
T.Parimelazhagan
Pointer Publishers, Jaipur, India, 2013, ISBN: 9788171327430.
http://www.pointerpublishers.com/details.asp?id=1015 

05.  Turning plants into medicines – novel approach, (Ed.)
T.Parimelazhagan
New India Publishing Agency, New Delhi, India, 2013, ISBN: 9789381450468.
https://www.nipabooks.com/info/9789381450468/turning-plants-into-medicines-novel-approaches

06. Scientific basis of herbal medicine. (Ed.)
T.Parimelazhagan
Astral International (P) Ltd, New Delhi. India, 2013, ISBN: 9788170358732.
http://www.astralebooks.com/BookDetail.aspx?EbookId=9789351301547

07. Modern methods in phytomedicine. (Ed.)
T.Parimelazhagan
Astral International (P) Ltd, New Delhi. India, 2015, ISBN: 978-93-5124-663-3.
https://books.google.co.in/books/about/Modern_Methods_in_Phytomedicine.html?id=2PUfjgEACAAJ&redir_esc=y 

08. Pharmacological assays of plant - based natural products,
T.Parimelazhagan
Springer International Publishing, Switzerland. 2016, ISBN: 978-3-319-26810-1
https://www.springer.com/in/book/9783319268101

09. Medicinal plants: promising future for health and new drugs (Ed.),
T.Parimelazhagan
CRC Press Taylor & Francis Group Broken Sound Parkway NW. 2018, ISBN: 978-08-1537-052-9
https://www.taylorfrancis.com/books/medicinal-plants-parimelazhagan-thangaraj/e/10.1201/9781351046510

10. Phytomedicine: research and development. (Ed.)
T.Parimelazhagan
CRC Press Taylor & Francis Group Broken Sound Parkway NW. 2018, ISBN: 9780367857592
https://www.routledge.com/Phytomedicine-Research-and-Development/Thangaraj/p/book/9780367857592


Book Chapters


01. Promising medicinal plant Rheum from cold desert of Himalaya
T. Parimelazhagan, O. P. Chaurasia and Z. Ahmed
International conference proceeding: promotion and development of botanicals with International coordination.
Allied Book Agency. (Collaboration with Drug Information Association- USA), 464-466 (2005).

02. High altitude trans Himalayan medicinal plants of Defence importance
O. P. Chaurasia, T. Parimelazhagan and Z. Ahmed
Herbal Drug Research
Jaypee Medical Publication, (2005), ISBN : 9788180618505

03.Bioactive substances and therapeutic uses of Seabuckthorn
T. Parimelazhagan, O. P. Chaurasia and Z. Ahmed.
Seabuckthorn, Hippophae spp
The Golden Bush. Satish Serial Publishing House, New Delhi, India, 177-195 (2009), ISBN : 9788189304607
https://www.satishserial.com/book/8189304607/seabuckthorn-hippophae-spp-the-golden-bush.

04. Evaluation of free radical scavenging and antioxidant activity of Ficus amplissima Smith leaf.
K. Arunachalam, R. Murugan and T. Parimelazhagan
Herbal drug research: Recent trends and progress.
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Germany, 134-158 (2011), ISBN : 9783846558010
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8465-5801-0/herbal-drug-research:-recent-trends-progress?search=978-3846558010
 
05. Antimicrobial activity of leaf extracts of medicinal plants against human pathogens
Blassan P. George, V.C. Saralabai and T. Parimelazhagan
Herbal drug research: Recent trends and progress
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Germany, 222-234, (2011), ISBN : 9783846558010
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8465-5801-0/herbal-drug-research:-recent-trends-progress?search=978-3846558010

06. Ethnobotanical investigations among Alu Kurumba tribes in Baviur village, Niligiri district of Tamil Nadu (India).
R. Murugan, K. Arunachalam and T. Parimelazhagan
Herbal drug research: Recent trends and progress
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Germany, 255-270, (2011), ISBN: 9783846558010
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8465-5801-0/herbal-drug-research:-recent-trends-progress?search=978-3846558010

07. A review on Passiflora species of Southern India
T. Sajeesh, S. Saravanan and T. Parimelazhagan
Herbal drug research: Recent trends and progress.
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Germany, 271-284, (2011), ISBN : 9783846558010
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8465-5801-0/herbal-drug-research:-recent-trends-progress?search=978-3846558010

08. Pharmaceutical properties of  L-Dopa and its therapeutic application
M. Pugalenthi , V. Vadivel and T. Parimelazhagan
Herbal Perspectives, Present and Future
Satish Serial Publishing House, New Delhi, India, 136-149, (2011), ISBN: 8189304917
https://www.satishserial.com/book/8189304917/herbal-perspectives-present-and-future 

09. Antioxidant activity and hypoglycaemic property of a South Indian under-utilized food legume Acacia nilotica
V. Vadivel, M. Pugalenthi and T. Parimelazhagan
Herbal Perspectives, Present and Future
Satish Serial Publishing House, New Delhi, India, 156-172, (2011), ISBN: 8189304917
https://www.satishserial.com/book/8189304917/herbal-perspectives-present-and-future 

10.Total phenolic content and anti-radical activity of mixed extracts of Caralluma spp.
Rahul Chandran and T. Parimelazhagan
Scientific basis of herbal Medicine
Daya Publishing House, New Delhi, India, 243-250, (2013), ISBN: 9788170358732
http://www.astralebooks.com/BookDetail.aspx?EbookId=9789351301547

11. Nutraceutical and phytotherapeutical properties of Buckwheat: A review update    
T. Sajeesh and T. Parimelazhagan    
Turning plants into medicines Novel approaches    
New India Publishing Agency, New Delhi, 167-186, (2013), ISBN: 9789381450468
https://www.nipabooks.com/info/9789381450468/turning-plants-into-medicines-novel-approaches

12. Total  ustral  s content and antimicrobial activity of Passiflora mollissima Bailey seed
S. Saravanan and T. Parimelazhagan    
Traditional Herbal Medicine    
Pointer Publishers, Jaipur, India, 36-42, (2013), ISBN: 9788171327430
http://www.pointerpublishers.com/details.asp?id=1015 

13. Indian sacred grove plants used for the treatment of diabetes mellitus: a review    
K. Arunachalam  and T. Parimelazhagan    
Traditional Herbal Medicine    
Pointer Publishers, Jaipur, India, 108-136, (2013), ISBN: 9788171327430
http://www.pointerpublishers.com/details.asp?id=1015 

14. Analgesic property of Rubus ellipticus Smith. leaf methanol extract    
Blassan P. George and T. Parimelazhagan    
Scientific basis of herbal Medicine    
Daya Publishing House, New Delhi, India, 229-234, (2013), ISBN: 9788170358732
http://www.astralebooks.com/BookDetail.aspx?EbookId=9789351301547

15. Phytotherapeutic potentials of Castanospermum ustral A. Cunn. & C. Fraser ex Hook.: A review update    
T. Sajeesh and T. Parimelazhagan    
Facets of Biotechnology    
Karunya University, Coimbatore and Sams Publishers, Chennai, 93-103, (2013), 

16. Melastomataceae family in folk medicine: from ethnobotany to pharmacology – A review
R. Murugan and T. Parimelazhagan    
Facets of Biotechnology    
Karunya University, Coimbatore and Sams Publishers, Chennai, 118-128, (2013).

17. Evaluation of total phenolics and free radical quenching activity of Glycosmis pentaphylla (Retz.)    
Rahul Chandran and T. Parimelazhagan.    
Diabetes mellitus and human health care. A holistic approach to diagnosis and treatment
Apple Academic Press, CRC Press, Taylor and Francis Group, 169-186, (2013), ISBN: 9781926895765 
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/b16415-8/evaluation-total-phenolics-free-radical-quenching-activity-glycosmis-pentaphylla-retz-dc 

18. Comparative evaluation on antioxidant activity and phytoconstituents of Thunbergia fragrans roxb. from two different altitudes in India    
R. Murugan, Rahul chandran, S. Saravanan and T. Parimelazhagan    
Modern Methods in Phytomedicine    
Astral International (P) Ltd, New Delhi, India, 303-320, (2015), ISBN: 9789351246633
https://books.google.co.in/books/about/Modern_Methods_in_Phytomedicine.html?id=2PUfjgEACAAJ&redir_esc=y 

19. The study of antioxidant and antinociceptive properties of Acalypha alnifolia Klein ex. Willd    
P. Revathi, T. Sajeesh and T. Parimelazhagan.    
Modern Methods in Phytomedicine,    
Astral International (P) Ltd, New Delhi. India, 221-232, (2015), ISBN: 9789351246633
https://books.google.co.in/books/about/Modern_Methods_in_Phytomedicine.html?id=2PUfjgEACAAJ&redir_esc=y 

20. Evaluation of nutrition and antioxidant property of Canavalia mollis Wight and Arn.
M. Iniyavan, S. Dhivya and T. Parimelazhagan    
Modern Methods in Phytomedicine    
Astral International (P) Ltd, New Delhi, India, 389-402, (2015), ISBN: 9789351246633
https://books.google.co.in/books/about/Modern_Methods_in_Phytomedicine.html?id=2PUfjgEACAAJ&redir_esc=y 

21. Antioxidant and antipyretic activities of Rubus fairholmianus Gard    
Blassan P. George, S. Harini and T. Parimelazhagan.    
Modern Methods in Phytomedicine    
Astral International (P) Ltd, New Delhi. India, 33-42, (2015), ISBN: 9789351246633
https://books.google.co.in/books/about/Modern_Methods_in_Phytomedicine.html?id=2PUfjgEACAAJ&redir_esc=y 

22. Nutraceutical properties of Measa indica (Roxb.) A.DC    
S. Saravanan, Baby John Prakash, M. Kasipandi and T. Parimelazhagan    
Modern Methods in Phytomedicine    
Astral International (P) Ltd, New Delhi, India, 345-358, (2015), ISBN: 9789351246633
https://books.google.co.in/books/about/Modern_Methods_in_Phytomedicine.html?id=2PUfjgEACAAJ&redir_esc=y 

23. Antifungal and anti-mycotoxigenic activities of Pogostemon mollis Benth. against Fusarium graminearum    
M. Kasipandi, Elizabeth George, and T. Parimelazhagan     
Medicinal Plants: Promising Future for Health and New Drugs    
CRC press, 285, (2018), ISBN: 9780815370529.
https://www.taylorfrancis.com/books/medicinal-plants-parimelazhagan-thangaraj/e/10.1201/9781351046510

24. Prospects of local flora of trans-Himalayan region of Ladakh for various medicinal uses    
Mishra, P. Gyan, Tsering Stobdan, T. Parimelazhagan, Tania Seth, and Bijendra Singh    
Medicinal Plants: Promising Future for Health and New Drugs    
CRC press, 239, (2018), ISBN: 9780815370529.
https://www.taylorfrancis.com/books/medicinal-plants-parimelazhagan-thangaraj/e/10.1201/9781351046510

25. Centipede envenomation effects on human beings and scientific research on traditional antivenom agents.    
S. Dhivya, P. Revathi, Rahul Chandran, and T. Parimelazhagan     
Medicinal Plants: Promising Future for Health and New Drugs    
CRC press, 73, (2018), ISBN: 9780815370529.
https://www.taylorfrancis.com/books/medicinal-plants-parimelazhagan-thangaraj/e/10.1201/9781351046510

26. Antioxidant potential    of Cup Saucer plant - Breynia retusa (Dennst.) Alston
J. Prabu, M. Rajan, S. Saikumar, M. Iniyavan, S. J. Geetha Sree and T. Parimelazhagan Thangaraj.    
Medicinal Plants: Promising Future for Health and New Drugs    
CRC press, 317, (2018), ISBN: 9780815370529.
https://www.taylorfrancis.com/books/medicinal-plants-parimelazhagan-thangaraj/e/10.1201/9781351046510

27. The promising antiradical potential of Castanospermum australe A. Cunn. and C. Fraser ex Hook    
T. Sajeesh, Rahul Chandran, M. Rajan, S. Saikumar and T. Parimelazhagan     
Medicinal Plants: Promising Future for Health and New Drugs    
CRC press, 331, (2018), ISBN: 9780815370529.
https://www.taylorfrancis.com/books/medicinal-plants-parimelazhagan-thangaraj/e/10.1201/9781351046510

28. Pharmacognostical and phytochemical investigation on Pterolobium hexapetalum (Roth.)    
S. Saikumar, Rahul Chandran, M. Rajan, and T. Parimelazhagan     
Medicinal Plants: Promising Future for Health and New Drugs,    
CRC press,  269, (2018), ISBN: 9780815370529.
https://www.taylorfrancis.com/books/medicinal-plants-parimelazhagan-thangaraj/e/10.1201/9781351046510

29. Analysis of discrete and combined effect of solvent, extraction time, and extraction temperature on polyphenol compounds extraction from roxburgh fig (Ficus auriculata Lour.) fruit using response surface methodology    
J. Gayathri, M. Kasipandi , M. Ashwini Lydia, N. Gayathri, T. Suman, S. Saikumar, T. Parimelazhagan    
Phytomedicine: research and development    
CRC Press, 27-35, (2020), ISBN: 9780367857592.
https://www.routledge.com/Phytomedicine-Research-and-Development/Thangaraj/p/book/9780367857592

30. UV/Vis spectrophotometric characterization of the leaf polyphenolics content in Elaeocarpus tectorius and its therapeutic potential against selected urinary tract infection pathogens.    
M. Ashwini Lydia, T. Suman, J. Gayathri, N. Gayathri, M. Kasipandi, S. Saikumar, T. Parimelazhagan     
Phytomedicine: research and development    
CRC Press, 169-178, (2020). ISBN: 9780367857592.
https://www.routledge.com/Phytomedicine-Research-and-Development/Thangaraj/p/book/9780367857592

31. Evaluation of anti-ulcer potential of Sphenodesme involucrata var. paniculata (CB Clarke) Munir leaves on various gastric aggressive factors    
P. S. Sreeja, K. Arunachalam, T. Parimelazhagan     
Phytomedicine: research and development 
CRC Press, 203-216, (2020). ISBN: 9780367857592.
https://www.routledge.com/Phytomedicine-Research-and-Development/Thangaraj/p/book/9780367857592

32. GC-MS analysis of methanolic extract of Rubus ellipticus: a wild edible fruit    
Elizabeth George, Blassan P. George, T. Sajeesh, T. Parimelazhagan, M. Kasipandi, S. Saikumar 
Phytomedicine: research and development    
CRC Press, 37-43, (2020). ISBN: 9780367857592.
https://www.routledge.com/Phytomedicine-Research-and-Development/Thangaraj/p/book/9780367857592           

 

1.Studies on minor forest products of forests of Sathyamangalam
P. Shanmughavel, M. Anbazhagan, T. Parimelazhagan and K. -Francis
Journal of Non Timber Forest Products - Volume 3(3/4) - Page No. 154-155,1996

2.Photochemical activities of chloroplast isolated from Bamboo
T. Parimelazhagan and K. Francis
J. Swamy Bot. Cl - Vol.13, Page No.9-11,1996

3.Effects of water stress and salinity on photochemical activity of green gram
T. Parimelazhagan and K. Francis,
Bioved, Vol.7(1), Page No.47-51,1996

4.Investigation of pollution and its influence on the biomass of a monsoon fed fresh water pond
K. Francis, P. Shanmughavel, M. Anbazhagan and T. Parimelazhagan,
Pollution Research, Vol.16(2), Page No.33-137,1997

5.Antifungal Activity of Clerodendrum viscosum against Curvularia lunata in Rice Seeds
T. Parimelazhagan and K. Francis,
J. Mycol. Pl. Pathol, Vol.29(1), Page No.139-141,1999

6.Botanical fungicide for the control of rice blast disease
T. Parimelazhagan
Bioved, Vol.12(1&2), Page No.11-15,2001

7.Different Mulching effects on Rubber seedling growth
H.K.Deka, T. Parimelazhagan and M.J.Reju
Journal of Plantation Crops, Vol.32(1), Page No.43-46,2004

8. Seabuckthorn: Oil with promising medicinal value.
T. Parimelazhagan, O.P. Chaurasia and Z. Ahmed
Current Science, Vol.88, Page No.8-9,2005

9. Evaluation of Fibrolytic Activity of Two Different Anaerobic Rumen Fungal Isolates for their Utilization as Microbial Feed Additive.
Delcy Mamen, V. Vadivel, M. Pugalenthi and T. Parimelazhagan
Animal Nutrition and Feed Technology, Vol.10, Page No.37-49,2010

10.Evaluation of antioxidant potential of different parts of wild edible plant Passiflora foetida L.
Sasikala V, Saravanan S and Parimelazhagan T
Journal of Applied Pharmaceutical Science, Vol.01(04), Page No.89-96,2011

11. Evaluation of antioxidant potential of ethanolic extracts of selected species of Selaginella.
A. Sivaraman, M. Johnson, T. Parimelazhagan and Irudayaraj
Indian Journal of Natural Products and Resources, Vol.4(3), Page No.238-244,2013

12. Medico potential plants used by Paliyar tribes of Sembarankulam, Dindigul District, Tamil Nadu, India.
Karthik Kumaran S, Parimelazhagan T, Rajendran A, Binu Thomas
International Journal of Pharmacology Research, Vol.4(2), Page No.69-74,2014


 

TEACHING

Dr. Parimelazhagan Thangaraj
Professor & Head
Research Area
 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

0422 2428305

+91 8903001973

ACADEMIC IDENTITY Scopus   ORCID   Google Scholar   Publons   Vidwan / IRINS

  

Courses Teaching

Accordion content 1.

Course Materials

Accordion content 2.

 

PROJECTS

Dr. Parimelazhagan Thangaraj
Professor & Head
Research Area
 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

0422 2428305

+91 8903001973

ACADEMIC IDENTITY Scopus   ORCID   Google Scholar   Publons   Vidwan / IRINS

  

Funded Projects(National Level)


1. DRDO-DIHAR


Title of the project : Phytochemical and Pharmacological Investigations of Rhodiola sp.
Funding Agency : DRDO
Amount : Rs. 9.97 Lakhs
Duration : 2009-2012


2. DBT-Twinning 


Title of the project : Biological fingerprinting of Mizo folklore plants (Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. and Trevesia palmata Roxb.) and their therapeutic efficacy on modulation of cytokines, oxido-nitrosative stress, transcription factors and apoptosis in TNBS-induced ulcerative colitis rat model. 
Funding Agency : DBT 
Amount : Rs. 29.73 Lakhs
Duration : 2018-2021


3. MHRD-RUSA (BCTRC)


Title of the project : Medicinal plants: their role in human health and drug discovery for cancer.
Funding Agency : MHRD-RUSA 
Amount : Rs. 6.1 Lakhs
Duration : 2020-2021


Consultancy Projects

 

RESEARCH GUIDANCE

Dr. Parimelazhagan Thangaraj
Professor & Head
Research Area
 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

0422 2428305

+91 8903001973

ACADEMIC IDENTITY Scopus   ORCID   Google Scholar   Publons   Vidwan / IRINS

  

Sl. No. : 1
Name of the candidate :  Dr. T. Suman
Title of the Thesis : Cell death induced by combination of photodynamic therapy with phytochemicals isolated from Vaccinium nilgiriensis on breast cancer therapy-an in vitro approach.
Year :  2016-2019
Ongoing

Candidate Name : M. Kasipandi
Date of Admission : 07.07.2016

Candidate Name : J. Gayathri
Date of Admission : 01.10.2018

Candidate Name : M. Ashwini Lydia
Date of Admission : 01.10.2018

Candidate Name : N. Gayathri
Date of Admission : 01.10.2018

Candidate Name : N. Dipshika Motwani
Date of Admission : 01.01.2021

Awarded

Candidate Name : R. Senthil Kumar
Title of the Thesis : Phytotherapeutic evaluation of of Rhodiola imbricata
Year of Award : 2012

Candidate Name : Blassan P. George
Title of the Thesis : A comparative in vitro, in vivo and in silico Pharmacological analysis of three Rubus species with special reference to Inflammatory disorders and Cancer
Year of Award : 2013

Candidate Name : V. Sivasankari
Title of the Thesis : Pharmacological evaluation and phytochemical profiling of Ehretia laevis Roxb.
Year of Award : 2014

Candidate Name : S. Saravanan
Title of the Thesis : Antioxidative and Pharmacological investigation of Passiflora subpellatata Orteg. and Passiflora leschenaultii DC.
Year of Award : 2014

Candidate Name : K. Arunachalam
Title of the Thesis : Evaluation of nutritional, phytochemical and Pharmacological properties of Ficus amplissima smith.
Year of Award : 2014

Candidate Name : M. Iniyavan
Title of the Thesis : Nutritional, phytochemical and pharmacological properties of heart of palm Cocos nucifera L.
Year of Award : 2014

Candidate Name : Rahul Chandran
Title of the Thesis : Comparative analysis of Antidiabetic potentials in Syzygium calophyllifolium Walp. And Syzygium mundagam (Bourd.) Chitra
Year of Award : 2015

Candidate Name : P. Revathi
Title of the Thesis : Nutritional and Anti diabetic properties of wild leafy vegetable Acalypha alnifolia Klein ex Wild.
Year of Award : 2016

Candidate Name : R. Murugan
Title of the Thesis : Exploration of nutraceutical properties of Phoenix loureirii Kunth through polyphenolic bio accessibility studies and its effectiveness to treat inflammatory bowel disease
Year of Award : 2017

Candidate Name : S. Dhivya
Title of the Thesis : A polyherbal evaluation of Aristolochia indica L. and Piper nigrum L. against centipede Scolopendra moristans L. envenomation
Year of Award : 2018

Candidate Name : P.S. Sreeja
Title of the Thesis : Evaluation of Anti-inflammatory and Anti-ulcer properties of Sphenodesme involucrata var. paniculata (C.B. Clarke) Munir – A potent medicinal plant from Western Ghats
Year of Award : 2019
    
Candidate Name : T. Sajeesh
Title of the Thesis : Nutritional Characterization and Pharmacological Properties of Fagopyrum esculentum Moench Seed Flour
Year of Award : 2019
    
Candidate Name : S. Saikumar
Title of the Thesis : Phytochemical Profile and Biological Activities of Ipomoea wightii (Wall.) Choisy
Year of Award : 2019

 

Ongoing
 
Completed

Sl. No. : 1
Name of the candidate : V. Sasikala     
Title of the Thesis : Pharmacological investigations of Passiflora foetida L.
Year :  2009

Sl. No. : 2
Name of the candidate : D. Sangeetha
Title of the Thesis : Evaluation of phytochemical, antioxidant and pharmacological properties of Psychotria niligriensis Deb. & Gang.
Year : 2011

Sl. No. : 3
Name of the candidate :  T. Sajeesh
Title of the Thesis : Phytochemical profiling, antioxidant and pharmacological  activites of Castanospermum austral A. Cunn. & C. Fraser ex Hook.
Year : 2011

Sl. No. : 4
Name of the candidate : S. Karthikkumaran 
Title of the Thesis : Phytochemical analysis and pharmacological evaluation of Tarenna asiatica (L.) O. Ktze. Ex K. Schum.
Year : 2012

Sl. No. : 5
Name of the candidate : R. Murugan
Title of the Thesis : Evaluation of antioxidants, analgesic and anti-inflammatory activities of Osbeckia parvifolia Arn.
Year : 2012

Sl. No. : 6
Name of the candidate : N. Poornima 
Title of the Thesis : Phytochemical evaluation and therapeutic potentials of Vaccinium leschenaultia Wight. Against oxidative stress, inflammation and ulcer
Year : 2013

Sl. No. : 7
Name of the candidate : Elizabeth Geroge 
Title of the Thesis : Investigation of antioxidant, cytotoxic and antimycotoxigenic efficacies of Pogostemon mollis Benth.
Year : 2014

Sl. No. : 8
Name of the candidate : M. Kasipandi
Title of the Thesis : Phytochemical exploration of Plectranthus stocksii Hook. F. for antioxidant, cytotoxic and antimycotoxigenic properties
Year : 2014

Sl. No. : 9
Name of the candidate : S. Saikumar 
Title of the Thesis : Pharmacognostical and pharmacological studies on Pterolobium hexapetalum (Roth.)Sant. & Wagh.
Year : 2014

Sl. No. : 10
Name of the candidate : S. J. Geetha sree 
Title of the Thesis : Extraction of polysaccharides from Rubus rugosus Sm. and its effects on antioxidant and antiulcer activites
Year : 2016

Ongoing
Test M.Sc. Ongoing
Completed

Sl. No. : 1
Name of the candidate :  K. Abirami
Title of the Dissertation :  Phytochemical screening and antifungal activity of certain medicinal plants used in traditional medicine
Year :  2009
    
Sl. No. : 2
Name of the candidate : M. Krishnan 
Title of the Dissertation : Biochemical evaluation of Cassia species – An under exploited wild legumes
Year : 2009

Sl. No. : 3
Name of the candidate : P. Revathi 
Title of the Dissertation : Traditional knowledge on medicinal plants used by Irula tribe of Hasanur hills Erode district, Tamil Nadu
Year : 2009

Sl. No. : 4
Name of the candidate : Rahul Chandran 
Title of the Dissertation : Evaluation of Nutritional, Antioxidant and Anti-inflammatory properties of Monochoria vaginalis (Burm.f.) C. Presl.
Year : 2010

Sl. No. : 5
Name of the candidate : D. Deivanai 
Title of the Dissertation : Antioxidant and antipyretic activities of leaf extracts of Zehneria maysorensis (W & A) Arn.
Year : 2010

Sl. No. : 6
Name of the candidate : T. Sajeesh 
Title of the Dissertation : Antioxidant and Anti- pyretic studies on Pothos scandens L.
Year : 2010

Sl. No. : 7
Name of the candidate : T.K. Yamini 
Title of the Dissertation : Evaluation of antioxidant and wound healing activities of Rubus ellipticus smith
Year : 2011

Sl. No. : 8
Name of the candidate : R. Murugan 
Title of the Dissertation : Phytochemical, Antioxidant and Anti-inflammatory activities of Ficus amplissima Smith
Year : 2011

Sl. No. : 9
Name of the candidate : B. John Prakash 
Title of the Dissertation : Investigation of Maesa indica (Roxb.) A.DC. for their nutritional content and antioxidant activity
Year : 2012

Sl. No. : 10
Name of the candidate : V. Nivedhini  
Title of the Dissertation : Nutritional analysis and Anti radical properties of Cucumis dipsaceus Ehrenb. Ex Spach
Year : 2012

Sl. No. : 11
Name of the candidate : C. Swathi Krishna 
Title of the Dissertation : Evaluation of Laportea interrupta (L.) Chew for Nutritional, Antioxidant and Pharmacological properties
Year : 2012
    
Sl. No. : 12
Name of the candidate : S. Saikumar 
Title of the Dissertation : Phytochemical screening and Antioxidant potential of Syzygium calophyllifolium Walp. Fruits
Year : 2013

Sl. No. : 13
Name of the candidate : S. Harini  
Title of the Dissertation : In vitro Antioxidant, Anti-arthritic and Anthelmintic studies of Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br.
Year : 2013

Sl. No. : 14
Name of the candidate : Elizabeth George 
Title of the Dissertation : In vitro screening of Rubus fruits – A comparative analysis
Year : 2013

Sl. No. : 15
Name of the candidate : T. Abirami 
Title of the Dissertation : Evaluation of Nutritional, Antioxidant and Bioavailability studies on Oxalis tetraphylla Cav.
Year : 2014

Sl. No. : 16
Name of the candidate : S. Dhivya 
Title of the Dissertation : Pharmacognostic and pharmacological properties of Cucumis leiospermus (Wight. & Arn.) Ghebret. & Thulin.
Year : 2014

Sl. No. : 17
Name of the candidate : B. Shanmuganathan 
Title of the Dissertation : Photosynthesis of Silver Nanoparticles using the leaf extract of Ficus talboti King and Evaluation of Biological activities
Year : 2014

Sl. No. : 18
Name of the candidate : J. Gowtham 
Title of the Dissertation : Psychopharmacological and Antioxidant activity of Lycopodiella cernua (L.) Pic Serm.
Year : 2015

Sl. No. : 19
Name of the candidate : J. Prabu 
Title of the Dissertation : Nutritional analysis, Antioxidant, and Anti diabetic potentials of Breynia retusa (Dennst.) Alston
Year : 2015

Sl. No. : 20
Name of the candidate : S.J. Geetha Sree 
Title of the Dissertation : Evaluation of Nutritional, Antioxidant, Antidiabetic and Cytotoxic potentials of underutilized Keri berry – Rubus rugosus Sm
Year : 2015

Sl. No. : 21
Name of the candidate : V. Thamarai Kani 
Title of the Dissertation : Survey of Medicinal plants used by Traditional Veterinary practitioners in Varusanadu hills of Southern Western Ghats
Year : 2016
    
Sl. No. : 22
Name of the candidate : S. Vishnu Kumar 
Title of the Dissertation : Nutritional evaluation and In vitro studies on Abutilon striatum Dicks. against Oxidative stress, Inflammation and Arthritis
Year : 2016

Sl. No. : 23
Name of the candidate : M. Pavithra 
Title of the Dissertation : Impact of different cooking methods and solvent extraction on Nutritional composition and Antioxidant activities of Hibiscus surattensis L. leaf
Year : 2016

Sl. No. : 24
Name of the candidate : K. Arun prasath 
Title of the Dissertation : Nutritional evaluation and antioxidant potential of Celosia polygonoides Retz. 
Year : 2017

Sl. No. : 25
Name of the candidate : A. Manikandan 
Title of the Dissertation : Extraction and characterization of water soluble polysaccharides from Opilia amentacea Roxb. for in vitro antioxidant and anti-diabetes activity
Year : 2017

Sl. No. : 26
Name of the candidate : S. Sruthi 
Title of the Dissertation : Evaluation of nutritional antioxidant and anti-arthritic activity of Hedychium coronarium J. Koenig
Year : 2017

Sl. No. : 27
Name of the candidate : Vrindarani A.S. 
Title of the Dissertation : Analysis of antioxidant and anti-diabetic properties of water soluble polysaccharides from Zehneria maysorensis (W&A) Arn.
Year : 2017

Sl. No. : 28
Name of the candidate :  Ashwini Lydia M.
Title of the Dissertation : Evaluation of Phytochemicals and antimicrobial activity of Elaeocarpus tectorius (Lour.) Poir. Against urinary tract infection pathogens
Year : 2018

Sl. No. : 29
Name of the candidate : Gayathri J. 
Title of the Dissertation : Optimization of antioxidant compounds extraction conditions of Ficus species using Response surface methodology
Year : 2018

Sl. No. : 30
Name of the candidate : P. Vekashini 
Title of the Dissertation : Effect of drying methods on the Phytochemicals and antioxidant properties of Ficus racemosa L. and Ficus auriculata Lour. fruits
Year :2019 

Sl. No. : 31
Name of the candidate : Zuvairiya A.
Title of the Dissertation : Validation of the anti-inflammatory and antibacterial potential of  polyherbal formulation and its efficacy against urinary tract infecting pathogens
Year : 2019

 

INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES

Dr. Parimelazhagan Thangaraj
Professor & Head
Research Area
 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

0422 2428305

+91 8903001973

ACADEMIC IDENTITY Scopus   ORCID   Google Scholar   Publons   Vidwan / IRINS

  

ADMINISTRATIVE (BHARATHIAR UNIVERSITY)

Director - IPR Cell
Period : 2016 - Till Date
Nature of Responsibility: Facilitate Patent Filling and other IPR activities 

Special Officer - Planning & Development Cell
Period : 2016 - Till Date
Nature of Responsibility: Providing Data for University Ranking in Magazines and other Government Organizations 

Board of Governor - RUSA 2.0
Period : 2018 - Till Date
Nature of Responsibility: Overall planning and reviews the functioning of RUSA at Bharathiar University.

Deputy Coordinator - RUSA 1.0
Period : 2017 - Till Date
Nature of Responsibility: Overall project Implementation of RUSA Scheme at Bharathiar University.

Member - IQAC
Period : 2016 - Till Date
Nature of Responsibility: Compilation of Academic data from University Departments.

Coordinator - Department  CBCS
Period : 2009 - 2013
Nature of Responsibility: Coordinating semester examinations.

Coordinator - Department IQAC
Period : 2009 - 2014
Nature of Responsibility: Providing Academic Data for NAAC.

ALUMNI REFLECTIONS

Dr. Parimelazhagan Thangaraj
Professor & Head
Research Area
 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

0422 2428305

+91 8903001973

ACADEMIC IDENTITY Scopus   ORCID   Google Scholar   Publons   Vidwan / IRINS

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7daHT8YCHfI

https://www.youtube.com/watch?v=1jUA7N40Zyc


https://www.youtube.com/watch?v=A44paEfk5FE

https://www.youtube.com/watch?v=FsdNF_onSwM

https://www.youtube.com/watch?v=Sh30lnCawUk

 

AWARDS & MEMBERSHIPS

Dr. Parimelazhagan Thangaraj
Professor & Head
Research Area
 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

0422 2428305

+91 8903001973

ACADEMIC IDENTITY Scopus   ORCID   Google Scholar   Publons   Vidwan / IRINS

  

ALUMINI REFLECTIONS

https://www.youtube.com/watch?v=7daHT8YCHfI

https://www.youtube.com/watch?v=1jUA7N40Zyc


https://www.youtube.com/watch?v=A44paEfk5FE

https://www.youtube.com/watch?v=FsdNF_onSwM

https://www.youtube.com/watch?v=Sh30lnCawUk

Awards
 
 

Awarding agency : DRDO
Country : India
Purpose of award : National Science Day Medal 2005
Date of Award : 28.02.2005


Awarding agency : DRDO
Country : India
Purpose of award : Laboratory Scientist of the Year award 2005
Date of Award : 17.08.2005


Awarding agency : ISMPHP at Sri Venkateshwara University, Tirupathi
Country : India
Purpose of award : Young Scientist award
Date of Award : 09.03.2008        


         

Academic fellowships for training


Sl. No. : 1
Name of faculty    :  Prof.T. Parimelazhagan
Awarding agency : University Grand Commission, Government of India
Institution visited : Dept. of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy University of Hawaii, Hilo
Country : USA
Duration : 12 Months    
Purpose : Post-Doctoral Research

Membership

Professional Bodies


Organization : Indian Society for Plant Physiology
Type of Membership : Life member    
Period : January 2005-Till date                    

Organization : Society for Biological Chemists, India
Type of Membership :  Life member
Period : July 2005- Till date        


Organization : Indian Pharmacological Society
Type of Membership : Life member    
Period : July 2005- Till date            
        
Organization : Academy of Sciences, Chennai
Type of Membership : Fellow of the Academy of Sciences
Period : December 2019-Till date

 

Academic Bodies


Organization : Bharathiar University Affiliated colleges
Type of Membership : Member , Board of studies     
Period : 2011 to till date            

Organization : Annamalai University
Type of Membership : Member , Board of studies     
Period : 2016 to  2019    

Organization : Bharathidasan University, Periyar University 
Type of Membership : Member , Board of studies     
Period : 2017    

Organization : Bharathiar University Affiliated colleges and Bharathidasan University 
Type of Membership : Expert member for  faculty requirements and CAS Promotions     
Period : 2017 to 2019    

Organization : Bharathiar University Affiliated colleges
Type of Membership : Member , Academic council and Passing Board     
Period : 2016 to 2020    

Organization : Tamil Nadu Agricultural University
Type of Membership : Chairman,  DST - Project Review committee    
Period : 2017 to 2019    

Organization : Institute of Forest Genetic & Tree Breeding
Type of Membership : External expert for selection committee     
Period : 2016    

Organization : Sugarcane Breeding Institute
Type of Membership : Member,  Assessment Committee    
Period : 2016    

Organization : P.S.G College of Pharmacy, Coimbatore
Type of Membership : Member,  Research  Advisory  Committee    
Period : 2015 to 2017                
    
Organization : Institute of Forest Genetic & Tree Breeding
Type of Membership : Member, Research Advisory Group (RAG)    
Period : 2018

Organization : RVS college of Arts and Science, Coimbatore
Type of Membership : Member, Governing Body     
Period : 2018            

Organization : Madurai Kamaraj University, Bharathidasan University,Kerala University, Annamalai University, Thiruvalluvar University, Pondicherry University, Manonmaniam Sundaranar University, Cochin University, Mother Teresa Women University, Karunya University, Manipal Academy of Higher Education , Calicut University, Mahatma Gandhi University  & Kuvempu University 
Type of Membership : Ph.D. Viva Voce Examiner & Ph.D. Thesis Adjudication
Period : 2011 to Till Date 

 

VISITS / COLLABORATIONS / OTHERS

Dr. Parimelazhagan Thangaraj
Professor & Head
Research Area
 • Bioprospecting of Medicinal Plants    
 • Phytomedicine     
 • Neutraceuticals

0422 2428305

+91 8903001973

ACADEMIC IDENTITY Scopus   ORCID   Google Scholar   Publons   Vidwan / IRINS

  

Visits

Sl.No. : 1    
Country Visited : Bangladesh
Duration of Visit :  3 days
Month and Year : November 1999    
Purpose of Visit : Present a research paper at 10th Bangladesh Botanical Conference organized by University of Dhaka

Sl.No. : 2    
Country Visited : Sweden (Uppsala)    
Duration of Visit : 4 days    
Month and Year : September 2007    
Purpose of Visit : Present research paper at International conference on Natural Drugs origin 

Sl.No. : 3    
Country Visited : Malaysia    
Duration of Visit : 5 Days    
Month and Year : June 2011    
Purpose of Visit : Present research paper at International symposium on Underutilized plant species: Crops for the future- Beyond Food Security organized by University of Nottingham

Sl.No. : 4    
Country Visited : Hawaii,  USA    
Duration of Visit : 12 Months    
Month and Year : December 2014 to November 2015    
Purpose of Visit : UGC Sponsored Raman Post-Doctoral fellow in Dept. of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy University of Hawaii, Hilo

Sl.No. : 5    
Country Visited : Philadelphia, USA    
Duration of Visit : 3 days    
Month and Year : July 2015    
Purpose of Visit : Deliver a invited talk at World Nutraceutical Conference and Expo

Sl.No. : 6    
Country Visited : New Jersey, USA    
Duration of Visit : 5  days    
Month and Year : July 2015    
Purpose of Visit : Collaborative work  with Dr. Simeon Kotchoni, Department of Biology, Rutgers University – Camden 

Sl.No. : 7    
Country Visited : Singapore    
Duration of Visit : 3 days    
Month and Year : July 2016    
Purpose of Visit : Present research paper at 18th International Conference on Pharmacology, Medicinal and Pharmaceutical Sciences organized by World Academy of Science, Engineering and Technology
        
Sl.No. : 8     
Country Visited : Johannesburg, South Africa    
Duration of Visit : 18 days    
Month and Year : February 2017     
Purpose of Visit : DST Indo-South Africa Bilateral project with University of Johannesburg

Sl.No. : 9    
Country Visited : Johannesburg, South Africa    
Duration of Visit : 10 days    
Month and Year : March 2019     
Purpose of Visit : DST Indo-South Africa Bilateral project with University of Johannesburg

Sl.No. : 10    
Country Visited : Dubai    
Duration of Visit : 4 days    
Month and Year : March 2019    
Purpose of Visit : Deliver Invited  lecture at Manipal Academy of Higher Education, Dubai campus

Sl.No. : 11    
Country Visited : Brazil    
Duration of Visit : 5 days    
Month and Year : September 2019    
Purpose of Visit : Invited speaker of the IV workshop on ethnopharmacology on the title “Biodiversity legislation in India” organized by Federal University of Mato Grosso, Brazil

Sl.No. : 12    
Country Visited : Dubai    
Duration of Visit : 4 days    
Month and Year : December 2019    
Purpose of Visit : Acted as External Examiner of Ph.D Viva-Voce at Manipal Academy of Higher Education, Dubai campus

Collaborators

 

Others